مشکلات انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان

مشکلات انتخاب رنگ برای نقاشی ساختمان
  • رنگ سابق دیوار ، بر رنگ جدید اثر می گذارد : معنی آن این است که تفسیر ما از رنگ نمونه روی دیوارها، به رنگ موجود روی دیوار بستگی دارد و برداشت ما از شدت رنگ تغییر می کند .

 

  • تغییر رنگ با محیط زمینه آن : ادراک ما از رنگ، با رنگ زمینه و اطراف آن تغییر می کند. رنگ زرد در پس زمینه تیره، نسبت به حالتی که پس زمینه سفید است، روشن تر به نظر می رسد. از طرفی رنگ زرد با زمینه سفید، گویا مخلوط شده است در حالیکه نسبت به زمینه سیاه کاملاً جدا است.

 

  • عواملی که در به حداقل رساندن این خطا ها کمک می کنند

 

  1. رنگ قدیمی رفتنی است : رنگ نمونه را با پارچه مبلمان و رنگ دکوراسیون مقایسه کنید تا انتخاب دقیق تری داشته باشید. زیرا این رنگ ها باقی می مانند و رنگ زیرین شما، پس از نقاشی دیگر وجود نخواهد داشت .
  2. قضاوت بر اساس رنگ چند لایه و خشک شده نهایی باشد : اگر قرار است با چند دست اجرای رنگ، به رنگ نهایی برسید، لازم است اجازه دهید نمونه رنگ، خشک شده و دست بعدی یا لایه های بعدی رنگ را، اجرا کنید.
  3. نمونه باید قدی باشد : نمونه اجرا شده روی دیوار باید به صورت قدی باشد تا تاثیر رنگ مجاور به حداقل برسد . وقتی قدی اجرا می کنید و به کف می چسبانید رنگ کف ساختمان که همواره باقی می ماند، تأثیر خودش را نشان می دهد.
  4. نمونه های رنگ را چسبیده و مجاور هم اجرا نکنید : نمونه های رنگ را  مجاور هم و چسبیده به هم رنگ نزنید زیرا نزدیک بودن نمونه ها به یکدیگر، بر درک شما از رنگ تاثیر می گذارد. هر چه دورتر بهتر.